Публічна оферта

 

Розміщення тексту цього договору є ОФЕРТОЮ (офіційною публічною пропозицією) укласти договір щодо надання послуг з навчання польської мові фізичних осіб. Ця оферта адресована фізичним особам, які виявили намір приєднатися до Договору (надалі – «Замовник»). 

Прочитайте уважно текст даної оферти і, якщо Ви не згодні з яким-небудь положенням даного договору, чи не зрозуміли будь-яке його положення, пропонуємо Вам відмовитися від прийняття пропозиції та укладення договору або уточнити інформацію, що Вас цікавить.

У випадку здійснення дій щодо прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами договору і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі його положення.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили після прийняття пропозиції з моменту здійснення Вами дій, передбачених положеннями даного Договору, що означає повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР НАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1. Загальні положення.

1.1. Викладений нижче текст Договору, є відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України офіційною публічною офертою Фізичної особи підприємця Кондратенко Маргарити Сергіївни, що діє на підставі державної реєстрації, названої в подальшому Виконавець, надати послуги з навчання мови фізичній особі, що акцептувала цю пропозицію на визначених Договором умовах, згідно з переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. 

1.2. Замовником відповідно до цього договору вважається користувач послуг Виконавця, який на умовах цієї Оферти надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 16 років, і має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем, та особисто отримує навчальні послуги.

1.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Виконавця (надалі Сайт Виконавця) і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору. Сайт Виконавця це веб-сторінка, доступна у мережі Інтернет під доменним ім’ям drevo-online.com .

1.4. Всі умови Договору викладені в даній оферті є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на Сайті Виконавця.

2. Предмет договору

2.1. За даним Договором Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати йому послуги з навчання польської мови в обсязі відповідно до обраного Замовником Курсу та на умовах які були узгоджені при замовленні, а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку їх отримання, встановлених Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником. Курс — цілісний і сформований виклад навчальних матеріалів за допомогою контенту або безпосереднього проведення занять, що визначаються у відповідній пропозиції Курсу на Сайті Виконавця протягом відповідного періоду. Контент — означає вебінари, фонограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником з навчальною метою. 

2.3. Інформація про характеристики, тривалість, формат, строки проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу, що діє на момент оплати є пропозицією Курсу та розміщена Сайті Виконавця. Умови даного Договору діють для будь-якого Курсу із вказаних на Сайті Виконавця.

2.4. Відсутність письмових претензій Замовника щодо виконання обов’язків Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закінчення строку надання навчальних послуг є підтвердженням належного їх надання.

3. Порядок укладання Договору

3.1. Укладення цього Договору здійснюється шляхом прийняття акцепту особою, яка ознайомилась з його положеннями, тобто здійснення дій, зазначеним в пункті 3.2. цього Договору. Термін прийняття пропозиції (акцепту) необмежений.

3.2. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:

3.2.1.Здійснює ознайомлення з текстом цього Договору;

3.2.2. Ознайомлюється з умовами навчання на Курсах; 

3.2.3. Заповнює реєстраційну форму (Анкету); 

3.2.4. Узгоджує з Виконавцем порядок проходження Курсу;

3.2.4. Підтверджує згоду з умовами цього договору;

3.2.5. Погоджується з Політикою конфіденційності Виконавця, що розміщена на Сайті;

3.2.6. Надає згоду про обробку персональних даних;

3.2.7. Своєчасно у встановленому договором порядку здійснює оплату послуг.

3.3. Після заповнення реєстраційної форми та здійснення оплати згідно умов даного Договору Замовник вважається таким, що ознайомлений та згодний з усіма умовами цього договору. 

3.4. Договір, укладений Замовником за шляхом прийняття даної оферти, має юридичну силу згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників Договору, він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

3.5. Договір діє протягом усього терміну отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.6. Замовник зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацію Сайті Виконавця, зокрема з інформацією стосовно навчання, яка може періодично оновлюватись.

3.7. Умови отримання послуг відповідно до цього Договору залишаються для Замовника незмінними з моменту повної оплати обраного Курсу і до завершення Виконавцем оплаченого періоду або кількості занять по цьому Курсу.

3.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинність з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://drevo-online.com/publiczna-oferta.

3.9. Замовник розуміє та підтверджує, що продовження отримання навчальних послуг та використання навчального контенту Сайту або інших навчальних ресурсів Виконавця після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не згоден з новими умовами Договору, він повинен припинити отримання послуг Виконавця та письмово повідомити про це протягом трьох робочих днів з моменту виникнення умов, які стали підставою для цього.

3.10. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця у випадку порушення Замовником умов даного Договору. Виконавець повідомляє Замовника про розірвання Договору шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час Реєстрації. В даному випадку грошові кошти, сплачені Замовником за Курс, не повертаються.

4. Характеристика послуг та порядок участі у навчанні

4.1. Для участі в навчанні Замовнику необхідно зареєструватися і виконати необхідні умови даного Договору.

4.2. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: індивідуальні або групові заняття з навчання польської мови за програмою Курсу, розробленого Виконавцем, доступ до авторського навчального контенту, проведення інших навчальних заходів. Замовник обирає Курс навчання і навчається за запропонованим розкладом.

4.3. Початком навчання є перше заняття за розкладом згідно обраного графіку навчання або дата приєднання до груп, що вже розпочали навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом груп або інші заходи, які вказані у умовах до навчальних Курсів.

4.4. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час та місце проведення занять, порядок доступу до навчального контенту попередньо завчасно повідомивши про це Замовника. Але у будь-якому випадку, загальна кількість занять, передбачених Курсом та обсяг навчального контенту не може бути меншими, ніж у пропозиції Курсу, яка діяла на момент оплати. 

4.5. У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати/часу певного заняття, Замовник отримує повідомлення про нову дату/час проведення заняття на вказаний ним при Реєстрації e-mail, та/або смс-повідомлення на вказаний при реєстрації номер мобільного телефону.

4.6. Виконавець має право не допустити до участі в занятті Замовника, який порушив чи не виконав умови даного Договору або інших правил та регламентів згоду на які він надав. Про це Виконавець повідомляє Замовника особисто або на його електронну пошту, яка була вказана при реєстрації.

4.7. У разі пропуску Замовником заняття з причин, не залежних від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення. У разі відміни індивідуального заняття менше ніж за добу оплата за заняття не повертається Замовнику.

4.8. Доступ до бази навчального контенту є закритим, і дозвіл на його використання розповсюджуються виключно в навчальних цілях Замовника. У випадку їх нецільового використання у відкритому доступі з комерційною, або іншою метою, Виконавець залишає за собою право обмежити доступ до навчального матеріалу. Виконавець не має права записувати заняття, без отримання згоди викладача.

4.9. Під час проведення заняття Замовник має право задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту заняття, якщо Викладач не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Курсу навчання або стосовно певних занять.

4.10. По закінченню певних Курсів навчання Виконавець приймає рішення про надання або ненадання сертифікатів Замовникам, в залежності від результатів їх навчання.

4.11. Сертифікати про участь у навчанні отримують Замовники на підставі результатів складеного іспиту. Замовники які не виконали ці вимоги, сертифікати не отримують.

4.12. За бажанням Замовника, який має право на отримання сертифікату, Виконавець видає йому Сертифікат із зазначенням рівня знань Замовника по Курсу навчання. Рівень знань Замовника визначається Виконавцем.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Виконавця:

5.1.1. За умови акцепту Договору та виконання Замовником умов даного Договору Виконавець зобов’язується 

– надати Замовнику можливість проходження обраного ним Курсу; 

– надати Замовнику в повному обсязі послуги, пов’язані з навчанням або підвищенням рівня мови відповідно до опису Курсу;

– на вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію щодо Курсу;

– доступним для ознайомлення Замовника способом шляхом розміщення інформації на Сайті, в тексті цього Договору, в пропозиції Курсу інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст і характеристики, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання послуг.

5.1.2. Не розголошувати відомості, які стали відомі Виконавцю під час дії умов цього Договору.

5.2. Права Виконавця :

5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати опис Курсу за власним рішенням.

5.2.2.Виконавець має право не переводити Замовника на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.

5.2.3 Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб, укладаючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності. Виконавець має право передавати свої права і обов’язки за даним Договором третім особам без погодження з Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні дії.

5.2.4. На підставі заяви Замовника, на власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Замовнику грошових коштів сплачених за Курс, у разі якщо Замовник не розпочав навчання за Курсом.

5.2.5. Припинити доступ Замовника до занять або начальних матеріалів на будь-якому етапі Курсу без повернення внесеної Замовником оплати за Курс, у випадках:

– порушення Замовником правил поведінки під час проходження Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Курсу, викладача, примушування їх до відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні вирази і т.д.

– порушення Замовником своїх обов’язків, передбачених Главою 6 цього Договору;

– встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, викладачів, третіх осіб;

– при неповній оплаті Замовником за надані послуги, згідно з пунктом 7.4 цього Договору;

– при поверненні коштів Замовнику.

5.2.6. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні договору, договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця. Істотними обставинами вважаються дії, направлені на порушення соціально прийнятних норм поведінки, агресивне поводження з працівниками або незаконне заволодіння майном Виконавця.

5.2.7. Виконавець має право не допустити до занять в аудиторії Замовника, якщо він з’являється на заняття з симптомами сп’яніння або хвороби, яка може передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом. 

5.2.8. У разі посилення карантинних обмежень, або наявності нагальної необхідності для забезпечення безпеки та збереження здоров’я Замовника, Виконавець має право перевести навчання у онлайн формат без зміни вартості навчання.

5.2.9. В державні святкові дні заняття можуть не проводитись та не переноситись. У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття може бути відпрацьовано з іншою групою.

5.2.10. Виконавець має право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Замовника відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному Сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. 

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. На Сайті належним чином заповнити реєстраційну форму (Анкету) та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу і правилами його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття оферти в реєстраційній анкеті на Курс.

6.1.2. Належним чином оплатити послуги Виконавця згідно з умовами даного Договору.

6.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження Курсу.

6.1.4. Утримуватись від:

– поведінки, яка може перешкодити іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам приймати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;

– поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

6.1.5. Утримуватись від інших дій, не передбачених даним Договором, але таких, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб.

6.1.6. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його особистих некомерційних потреб.

6.1.7. Нести матеріальну відповідальність за псування майна Виконавця, наданого Замовнику.

6.1.8. Зберігати, жодним чином не розповсюджувати, не розголошувати та відповідати за незаконне розголошення комерційної таємниці Виконавця, яка полягає у застосуванні в процесі надання послуг навчального авторського контенту 

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Обрати Курс навчання відповідно до власних потреб.

6.2.2. Отримати послуги згідно умов даного Договору.

6.2.3. Отримати доступ до Курсу з початку занять з цього Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов’язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.

6.2.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються. 

6.2.5. Безкоштовно для визначення рівня власної підготовки, при необхідності, пройти попереднє тестування.

6.2.6. Відвідувати факультативні заняття, якщо вони передбачені Курсом навчання та інші навчальні заходи додаткові тренінги (розмовні та тематичні клуби) за додаткову оплату та за умови попередньої реєстрації.

6.2.7. Надавати Виконавцю пропозиції та рекомендації щодо поліпшення та удосконалення навчального процесу.

6.2.8. Замовник має право змінювати графік занять за умови попереднього узгодження з Виконавцем. 

7. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за даним Договором встановлюється у національній валюті України та повідомляється Замовнику шляхом направлення Виконавцем Повідомлення про оплату.

7.1.1. Вартість відповідного Курсу може бути самостійно змінена Виконавцем в залежності від економічної ситуації.

7.2. Дійсною вважається вартість Курсу, яка діяла на момент зарахування належної оплати Курсу від Замовника на банківський рахунок Виконавця.

7.3. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту здійснення належної оплати та до завершення оплаченого Курсу. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування належної оплати за Курс на рахунок, вказаний Виконавцем у Повідомленні про оплату.

7.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді повної попередньої оплати за Курс. Замовник здійснює оплату за перше і останнє індивідуальні заняття, а поточні кожне окремо.

7.5. Грошові кошти, перераховані Замовником за послуги Виконавця зараховуються на банківський рахунок Виконавця виключно у національній валюті України.

7.6. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за даним Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищевказані витрати у випадку повернення Виконавцем йому повної або часткової оплати за послуги Виконавця.

7.7. При необхідності повернення грошових коштів Замовник повинен зв’язатися з Виконавцем за контактним номером телефону, зазначеним на Сайті. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати з адреси зареєстрованої електронної пошти Виконавцю копію заяви про повернення грошових коштів із зазначенням таких даних: прізвище, ім’я, по-батькові; назва Курсу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата перерахування); причини відмови від послуг, тощо. У випадку неналежного оформлення запиту про повернення грошових коштів та/або відсутності в заяві про повернення Замовника необхідної інформації, Виконавець має право не розглядати таку заяву Замовника і не несе за це відповідальність.

7.8. При поверненні коштів Виконавець використовує ті засоби платежу, які використовував Замовник. Якщо Замовник використовував декілька різних платіжних засобів, Виконавець може використати будь-який з них на власний вибір. З суми повернення коштів будуть утримані всі додаткові послуги і комісії банків та платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу несе Замовник. Строк розгляду Виконавцем будь-яких заяв Замовника про повернення грошових коштів сплачених за Курс складає 20 (двадцять) календарних днів з моменту отримання належно оформленої заяви Замовника.

7.9. У випадку пропуску занять Замовником чи неможливості їх відвідувати кошти за пропущені заняття не повертаються. 

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

8.2. У випадку, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та відмовити Замовнику в допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

8.3. У випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, Викладачів, інших Замовників, в тому числі у випадку передачі Замовником інформації, матеріалів отриманих під час проходження Курсу третім особам, при виявленні фактів використання Замовником вказаних матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність у вигляді відшкодування Виконавцю прямих і непрямих збитків, завданих таким порушенням та неотриманих прибутків.

8.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, або які стали причиною ненадання, неналежного надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику суми оплати за послуги.

8.5. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

8.6. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, наданої за даним Договором.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі Замовника, які були залишені без нагляду на території навчальних приміщень.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9.2. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів отриманих в процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях і не допускається в інших цілях. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця.

9.3. Виконавець залишає за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент та Курси, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання третіми особами.

9.4. Виконавець не надає Замовнику жодних прав на використання знаків для товарів і послуг. 

9.5. У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті, Курсах, на Сайті, Виконавець зберігає за собою право призупинити доступ до таких матеріалів без попереднього та наступного повідомлення Замовника та не несе відповідальності за внесення таких змін.

9.6. Усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом. На всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

9.7. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. 

10. Відмова від гарантій

10.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на свій розсуд і несе за це односторонню відповідальність.

10.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, здобутки, досягнення, прибутки, за репутаційні, інші ризики, тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.

10.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж послугами. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання послуг Виконавця.

10.4. Замовник повідомлений про те, що його незгода з думкою викладачів і змістом Курсів навчання не є підставою для повернення сплачених грошових коштів.

11. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін.

11.2. Виконавець має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.

11.3. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

11.4. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цим обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

12. Порядок вирішення спорів 

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується законодавство України. Всі спори стосовно цього Договору вирішуються шляхом застосування досудової медіації або у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

12.2. Досудовий претензійний порядок вирішення суперечок між Сторонами є обов’язковим за даним Договором. Термін розгляду претензії складає 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання.

12.3. У випадку якщо суперечку неможливо розв’язати в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовились, що всі суперечки за даним Договором вирішуються у суді за місцезнаходженням Виконавця.

13. Реквізити та контакти

Виконавець:

ФО-П Кондратенко Маргарита Сергіївна.

Код 3343303408

Юридична адреса: вул. Валентинівська, 23Б, 22, м. Харків, 61146

Банківський рахунок в форматі IBAN UA293220010000026007330016030